Malmros

Privatpersoner

Advokatfirman biträder privatpersoner företrädesvis i frågor av ekonomisk natur. Det kan till exempel gälla arbetsrättsliga frågor, arvs- och testamentsrätt, rådgivning eller tvister angående köp/försäljning av bostad, fastighetsfrågor, bodelning eller försäkringsärenden. Advokatfirman arbetar även med försvararuppdrag. Ansökningar om rättshjälp respektive rättsskydd förmedlas.

Anställnings – arbetsrätt

  • - När är en konkurrensklausul i ett anställningsavtal giltig ?
  • - Omfattas en verkställande direktör i ett litet ägarstyrt bolag av lagen om anställningsskydd ?
  • - Hur avgörs turordningen bland de som sägs upp vid arbetsbrist hos företaget?

Arvs- och testamentsrätt

  • - Ärver sambor ?
  • - Hur påverkar särkullbarn (barn till endast den ene av makarna) den efterlevande makens arvsrätt ?

Köp / försäljning av bostad

  • - Hur stor är köparens undersökningsplikt ?
  • - Hur bör säljaren formulera en eventuell friskrivning från fel i bostaden för att friskrivningen ska bli giltig ?

Bodelning

  • - Vem har rätt att bo kvar i bostaden efter skilsmässan
  • Arvode

  • Om det skulle uppstå en tvist avseende arvodet mellan en advokat och en klient som är en privatperson (konsument), har konsumenten möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Läs mer på Advokatsamfundets hemsida: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden